Praktijk voor Moeder en Kind
& Massageschool Diana

Algemene voorwaarden - praktijk Diana - opleiding / trainingsaanbod

Aanmelden & Inschrijving


·         Aanmelden voor de cursus en nascholing doe je via de website.

·         Praktijk Diana behoudt zich het recht een aanvraag van een deelnemer voor een cursus of training te weigeren.

·         Indien de cursus / training vol is. Kan de deelnemer ingeschreven worden op de eerst volgende datum waarbij nog plek is. Inschrijving op één van de eerst volgende datum wordt per mail afgestemd met de deelnemer.

·         Tijdens / na jouw inschrijving geef je aan kennis te hebben genomen met de algemene voorwaarden van opleidingen en trainingen van praktijk Diana.


Betaling & Annulering


·         Gedurende 5 werkdagen na de aanmelding heeft de deelnemer / cursist het recht de aanmelding zonder opgaaf van reden te annuleren.

·         Annuleren van deelname kan uitsluitend door de deelnemer/ cursist, door middel van het sturen van een e-mail naar info@praktijkvoormoederenkind.com .

·         Prijzen worden vastgesteld door praktijk Diana en staan vermeld op de website www.praktijkvoormoederenkind.com  .

·         Bij het lesgeld zit inbegrepen koffie, thee, frisdrank, lunch en een reader.

·         Betaling van het lesgeld dient binnen 14 dagen na ontvangst van de door praktijk Diana toegezonden factuur te worden voldaan.


Restitutie


·         Tot 7 weken voor aanvang van de cursus / training, waarna door praktijk Diana 80 % van de betaling wordt gerestitueerd aan de cursist.

·         Tot 5 weken voor aanvang van de cursus / training, waarna praktijk Diana 50 % van de betaling wordt gerestitueerd aan de cursist.

·         Na 2 weken voor aanvang van de cursus / training wordt door praktijk Diana geen bedrag meer aan de cursist gerestitueerd.

·         In geval van restitutie wordt het bedrag binnen 14 dagen terug betaald.

                 

Ziekte en verzuim

·         In geval van ziekte van de docent zal praktijk Diana één vervangende praktijkdag aanbieden per vervallen praktijk dag. Of er wordt voor een vervangend docent gezorgd.

·         Ziekte van een cursist kan telefonisch worden gemeld.

            

Cursus

 

·         Deelname is op eigen risico. Praktijk Diana is nimmer verantwoordelijk voor diefstal van uw persoonlijke bezittingen of enig letsel, bij de cursist of enig ander persoon. Dat voorkomt door het uitvoeren van oefeningen en of handelingen tijdens en of na de cursus.

·         Praktijk Diana is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat praktijk Diana is uitgegaan van de door deelnemer verstrekte onjuiste en of onvoldoende gegevens.

·         Alle informatie die de cursist / deelnemer vertrekt zal praktijk Diana vertrouwelijk behandelen.

·         Zowel praktijk Diana als de cursisten / deelnemers hebben een geheimhoudingsplicht voor bedrijfsgevoelige en of persoonlijke informatie die door 1 van de cursisten wordt verstrekt tijdens de cursus dagen.

Klachten

·         Praktijk Diana dient binnen drie weken te reageren op een klacht en dient een klacht binnen 60 dagen te hebben afgerond.

·         Indien er een langere termijn nodig is voor onderzoek wordt de cursist / deelnemer hiervan op de hoogte gesteld. De cursist / deelnemer zal dan een indicatie krijgen wanneer praktijk Diana verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

       

·         Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld en worden digitaal geregistreerd en bewaard voor een termijn van 2 jaren.